SEE THE FUNCTIONS OF OUR E-COMMERCE PLATFORM

An easy-to-use platform that will help you automate your sales
and at the same time you will ensure the comfort of shopping for your business
customers?
Check what functions of the B2B system we can offer you.

Indywidualne
cenniki

Masz możliwość wprowadzenia indywidualnych cen dla każdego klienta na podstawie wcześniej wynegocjowanych przez niego warunków.

Cenniki dostaw
za granicę

Ustaw cennik dostawy zagranicznej, który zostanie oparty na dowolnie wybranych parametrach, takich jak odległość, waga czy gabaryty.

Kartoteki
klientów

W łatwy i szybki sposób możesz odszukać wszystkie potrzebne informacje na temat swoich kontrahentów.

Stany
magazynowe

Użytkownicy mają wgląd w aktualne stany magazynowe, a co więcej, mogą także zobaczyć informacje o przewidywanym terminie dostępności.

Zamówienia oraz
statusy ich realizacji

Twoi klienci mają możliwość bieżącego śledzenia stanu realizacji zamówienia.

Oferty

Stwórz aktualną, spersonalizowaną ofertę handlową, która będzie dostosowana do potrzeb konkretnego klienta.

Rozliczenia
m.in. faktury

Twoi klienci mają stały wgląd oraz możliwość pobierania faktur i innych dokumentów.

Dostępne saldo,
limity kredytowe

Udzielaj swoim klientom kredytu kupieckiego oraz śledź salda kredytowe.

Zwroty /
reklamacje

Nowoczesny system pomoże Ci sprawnie zarządzać reklamacjami, dzięki czemu stworzenie przyjaznej polityki zwrotów i reklamacji będzie jeszcze łatwiejsze.

Individual
price lists

You have the option of introducing individual prices for each client based on
conditions previously negotiated by him.

Set the price list for international delivery, which will be based on any selected
parameters, such as distance, weight or dimensions.

Price lists for
deliveries abroad
Customer
files

You can easily and quickly find all the necessary information about your contractors.

Users have access to the current stock levels, and what is more, they can also see
information about the expected availability date.

Stock
levels
Orders and
their statuses

Your customers have the ability to stay up-to-date on the status of their order.

Create a current, personalized commercial offer that will be tailored to the needs of a specific customer.

Offers

Settlements,
incl. invoices

Your customers have constant access to and the ability to download invoices and
other documents.

Give your customers a trade credit and track credit balances.

Available balance,
credit limits
Returns /
Complaints

A modern system will help you manage your complaints efficiently, making it even easier to create a friendly return and complaint policy.